ಪೊಲೀಸ್‌ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಂಡಜ್ಜಿ, ದಾವಣಗೆರೆ

ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್‌ - ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಪೊಲೀಸ್‌ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆ
ದಾವಣಗೆರೆ

ಪೊಲೀಸ್‌ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಂಡಜ್ಜಿ, ದಾವಣಗೆರೆ

ಪೊಲೀಸ್‌ ಪಬ್ಲಿಕ್‌ ಶಾಲೆಯು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಮಗುವಿನ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಕಲಿಕಾ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಳಕೆ, ಸಹಪಠ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಿಸ್ತಿನ ನಡವಳಿಕೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವುದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭಾಷಣ, ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಸಚಿತ್ರ ಕಲಿಕೆಗೆ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದು.

ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದಿ

×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS